مشاوره رایگان :

نحوه تهیه بکاپ از اکانت در IBSng

نحوه تهیه بکاپ از اکانت در IBSng

نحوه تهیه بکاپ از اکانت در IBSng

نحوه تهیه بکاپ از اکانت در IBSng :

در مرحله اول یک سری نکته هست که در صورت تمایل میتوانید از آن ها استفاده کنید.

حذف کردن Log ها در IBSng که 99.99% برای کسی نیاز نمیشود و هیچ کاربردی ندارد و بلکه برای سرعت سرور مجازی … مضر میباشد.

از جمله علت هایی که برای اصرار به پاک کردن Cache و Log ها میباشد این است که فایل بکاپ گرفته شده بدون log و cache

حجم بسیار کمی دارد.

به عنوان مثال برای فردی mg 2.5 میباشد اما به همراه cache میشود  10~12 mg که اگر مدت زمان بسیاری از کار کردن

سرور مجازی بگذرد، به 50 mg هم میرسد.

شما میتوانید با استفاده از دستور زیر این cache ها و log سرور مجازی را حذف کنید :

service IBSng stop

/usr/bin/psql -d IBSng -U ibs -c “Truncate Table connection_log_details,internet_bw_snapshot,connection_log,internet_onlines_snapshot

service IBSng start

سپس با استفاده از برنامه Winscp 5.1.0 وارد مسیر زیر میشویم :

 

var/log/