مشاوره رایگان :

بازگردانی دیتابیس دارای Function و Procedur

بازگردانی دیتابیس دارای Function و Procedur

آموزش بازگردانی دیتابیس دارای Function و Procedur

برای بازگردانی دیتابیس دارای Function و Procedur باید با استفاده از دستور زیر در زمان بکاپ گیری در سرور مجازی انجام دهید :

1mysqldump -u da_admin -p DBNAME –routines > DBBackup.sql

این بکاپ دارای کلیه Routine ها میباشد و میتواند بدون بروز مشکل در تابع ها بازیابی شود. مسیر اطلاعات  da_admin به صورت زیر میباشد :

cat /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf