مشاوره رایگان :

نصب Squid با Radius

نصب Squid با Radius

آموزش نصب Squid با Radius

برای نصب Squid با Radius اول باید squid_radius_auth را دانلود کنید و آن را طبق روش زیر کانفیگ کنید :

# cd /etc/squid/
# wget http://www.squid-cache.org/contrib/squid_radius_auth/squid_radius_auth-1.09.tgz
# tar -zxvf squid_radius_auth-1.09.tgz
# cd squid_radius_auth-1.09
# make
# make install
# vi /etc/squid/squid_radius_auth.conf
### squid_rad_auth configuration file
### MvS: 28-10-1998
server 127.0.0.1
secret dark123

و در آخر با استفاده از دستورات زیر فایل  Squid را در سرور مجازی کانفیگ میکنیم :

auth_param basic program /etc/squid/squid_radius_auth -f /etc/squid/squid_radius_auth.conf
auth_param basic children 6
auth_param basic realm DarkLove Proxy Access
auth_param basic credentialsttl 2 hours
auth_param basic casesensitive off
acl AuthUsers proxy_auth REQUIRED
http_access allow all AuthUsers