مشاوره رایگان :

رفع خطای MySQL server has gone away

رفع خطای ۴۵۱ Temporary Local Problem

MySQL server has gone away

2006-mysql-server-has-gone-away

اگر پس از بازگردانی backup با پیغام MySQL server has gone away رو به رو شدید وارد مسیر زیر شوید:

nano /etc/my.cnf

مقدار زیر را در این فایل ویرایش و افزایش دهید

در صورت نیاز این خط را اضافه نمایید.

max_allowed_packet = 2000M

 

|