مشاوره رایگان :

دلایل اجرا نشدن سرویس Mysql

دلایل اجرا نشدن سرویس Mysql

شرح دلایل اجرا نشدن سرویس Mysql

اگر به دلیلی سرویس MySQL برای شما اجرا نشد میتوانید با وارد کردن دستورات زیر در سرور مجازی دلایل اجرا نشدن سرویس Mysql را برطرف کنید در مرحله اول دستور زیر را وارد کنید :

service mysqld status

با وارد کردن دستور بالا وضعیت Mysql تعیین میشود. اگر که این سرویس فعال نبود میتوانید از دستور زیر برای اجرا شدن آن استفاده کنید :

service mysqld restart

با وارد کردن دستور بالا سرویس یک بار Restart میشود اگر باز هم با وارد کردن دستورات سرویس فعال نشد باید با استفاده از دستور زیر خطای احتمالی را بررسی کنید زیرا ممکن است مشکلی در فایل زیر باشد :

/etc/my.cnf

بدین صورت کلیه محتوا را پاک کرده و یا آن را تغییر نام دهید و دوباره mysql را راه اندازی کنید :

mv /etc/my.cnf /etc/my.cnf.bak

شاید با Kill کردن پردازش های مربوطه مشکل رفع شود :

ps -aux | grep mysql
kill -9 <PROCNUMBER>
killall mysqld

حالا سرویس را اجرا کنید، شاید مشکل از فضای مرتبط به سرور مجازی باشد :

df -h
df -ih

شاید مشکل در /tmp باشد. تنظیمات ببه شکل زیر میباشد آن را وارد کنید :

chown root:root /tmp
chmod 1777 /tmp

میتوانید  log مرتبط به آن را با استفاده از دستور زیز نیز بررسی کنید :

/valr/lib/mysql/servername.log