مشاوره رایگان :

بروز مشکل در هنگام build سرویس exim

هنگام بروز خطا در build در exim چه کنیم؟

خطا به این شکل است:

make[1]: Entering directory `/usr/local/directadmin/custombuild/exim-x.xx/build-Linux-x86_64′

اگر هنگام نصب exim  با این خطا مواجه شدیم دستور زیر را وارد میکنیم:

yum install db4-devel cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed