مشاوره رایگان :

آموزش نصب و پیکربندی ProFTPD در سرور CentOS

آموزش نصب و پیکربندی ProFTPD در سرور CentOS

آموزش نصب و پیکربندی ProFTPD در سرور CentOS

آموزش نصب و پیکربندی ProFTPD در سرور CentOS :

ProFTPD (Pro FTP daemon) یک نرم افزار آزاد و open source میباشد سازگار یا سیستم عامل های یونیکس و شبه یونیکس.

و همینطور تحت مجوز GNU و یا NU یا  GNU Public License (GPL) ارائه و منتشر شده.

قبل از شروع نصب و راه اندازی باید یک سرور مجازی لینوکس با CentOS 7.0 نصب کرده و راه اندازی کنید.

سیستم شما باید یک IP استاتیک داشته یاشد.

که در این مقاله از IP استاتیک ۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۱۰۰ به عنوان آدرس IPP و از server1.example.com برای نام هاست

استفاده شده است .

برای نصب و راه اندازی  ProFTPD :

در مرحله اول برای این کار EPEL را با استفاده از دستور زیر فعال کنید :

rpm -ivh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-2.noarch.rpm

بعد از آن  ProFTPD و OpenSSL را به ترتیب زیر نصب کرده و اجرا کنید :

yum install y proftpd openssl proftpdutils

systemctl start proftpd.service
systemctl enable proftpd.service

علاوه بر مراحل بالا شما باید در CentOS 7.0 به پیکربندی Firewall-cmd بپردازید :

firewallcmd addservice=ftp permanent
firewallcmdreload