مشاوره رایگان :

ایجاد وب میل در outlook

ایجاد وب میل در outlook
ایجاد وب میل در outlook ایجاد وب میل در outlook : web mail از توانایی های mail server میباشد. برای اینکه ارسال و دریاف روی کامپیوتر ها انجام شود یابد يك SMTP Server و يك POP3 Server داشته باشیم. سرور...
ادامه مطلب