مشاوره رایگان :

Reset نشدن پهنای باند در Directadmin

Reset نشدن پهنای باند در Directadmin
رفع مشکل Reset نشدن پهنای باند در Directadmin برای برطرف کردن مشکل Reset نشدن پهنای باند در Directadmin میتوایند پهنای باند را به طور دستی دوباره راه اندازی کنید. به این صورت که باید از دستورات زیر استفاده کنید توجه داشته...
ادامه مطلب