مشاوره رایگان :

فایل Network Configuration

network configuration
Network Configuration Network Configuration فایل اولیه مورد استفاده در پیکربندی شبکه در RedHat وCentOS : [su_code] /etc/hosts [/su_code] نحوه عملکرد اصلی این فایل حل کردن Hostname ها می باشد. در نظر نگرفتن از نوع شبکه این فایل باید دارای IP مرتبط به localhost.localdomain...
ادامه مطلب

فایل هایNetwork Configuration

فایل هایnetwork Configuration
فایل های Network Configuration فایل هایnetwork Configuration اولیه مورد استفاده در پیکربندی شبکه در RedHat وCentOS [su_code] /etc/hosts [/su_code] نحوه عملکرد اصلی این فایل حل مشکل Hostname ها می باشد. صرف نظر از نوع شبکه این فایل باید دارای IP...
ادامه مطلب