مشاوره رایگان :

استفاده از UTF-8 در Directadmin

راه اندازی  UTF-8 وارد مسیر زیر شوید: [su_code] cd /usr/local/directadmin/data/skins/enhanced [/su_code]  به Skin مربوط به Directadmin توجه کنید که موارد زیر را انجام دهید. برای Skin به صورت پیش فرض، enhanced: [su_code ]cp -p lang/en/lf_standard.html lang/en/my_lf_standard.html perl -pi -e 's/iso-8859-1/UTF-8/'...
ادامه مطلب