مشاوره رایگان :

راه اندازی spamAssassin در direct admin

نحوه ی نصب spamAssassin در دایرکت ادمین در مرحله اول دستورات زیر را وارد کنید. [su_code] yum -y install perl-ExtUtils-MakeMaker perl-Digest-SHA perl-Net-DNS perl-NetAddr-IP perl-Archive-Tar perl-IO-Zlib perl-Digest-SHA perl-Mail-SPF perl-IP-Country perl-Razor2 perl-Net-Ident perl-IO-Socket-INET6 perl-IO-Socket-SSL perl-Mail-DKIM perl-DBI perl-Encode-Detect perl-HTML-Parser perl-HTML-Tagset perl-Time-HiRes perl-libwww-perl perl-Sys-Syslog[/su_code] برای...
ادامه مطلب