مشاوره رایگان :
جلوگیری از استفاده پهنای باند و تصاویر دامنه با Hotlink
جلوگیری از استفاده پهنای باند و تصاویر دامنه با Hotlink جلوگیری از استفاده پهنای باند و تصاویر دامنه با Hotlink تصور کنید که من یک عکس از سایت شما را توسط URL در سایت خود قرار بدهم. در این صورت هربار...
ادامه مطلب