مشاوره رایگان :

retry time not reached در سرور

سرور
retry time not reached در سرور رفع(retry time not reached)در سرور : اگر نمیتوانید ایمیل ارسال کنید Log آن را چک کنید : [su_code] /var/log/exim/mainlog [/su_code] اگر با خطای retry time not reached for any host after a long failure period...
ادامه مطلب

Direct Admin و خطای Apache is functioning normally

Apache is functioning normally در Direct Admin
Apache is functioning normally در Direct Admin Direct Admin و خطای Apache is functioning normally : زمانی که با پیغام Apache is functioning normally رو به رو شدید ممکن است موارد زیر باعث بخ وجود آمدن مشکل شده باشند:  IP اختصاص یافته به هاست دارای...
ادامه مطلب

رفع خطای Internal server error500 در Linux

Linux
خطای Internal server error- 500 در Linux رفع خطای Internal server error- 500 در Linux : خطای 500 Internal Server Error خطای سروری است. زمانی رخ می دهد که وب سرور در نمایش صفحات HTML با خطایی در پیکربندی برخورد می کند. این...
ادامه مطلب

رفع خطای Invalid command ‘suPHP_Engine’

رفع خطای Invalid command ‘suPHP_Engine’
خطای Invalid command ‘suPHP_Engine’ رفع خطای Invalid command ‘suPHP_Engine’ با دنبال کرن این مسیر: در صورتی که موقع اجرای سرویس Apache با این خطا رو به رو می شوید: مسیر زیر را دنبال کنید: [su_code] cd /usr/local/directadmin/custombuild [/su_code] سپس دستورات زیر: [su_code] ./build...
ادامه مطلب

رفع خطای ۴۵۱ Temporary Local Problem

رفع خطای ۴۵۱ Temporary Local Problem
 !۴۵۱ Temporary Local Problem رفع خطای ۴۵۱ Temporary Local Problem. اگر با این خطا رو به رو شدید ممکن است تنظیمات DNS ها و رکوردهای تعریف شده برای دامنه در سرور نادرست باشد پس در مرحله اول تنظیمات DNS  را بررسی...
ادامه مطلب