مشاوره رایگان :

رفع خطای Invalid command ‘suPHP_Engine’

رفع خطای Invalid command ‘suPHP_Engine’
خطای Invalid command ‘suPHP_Engine’ رفع خطای Invalid command ‘suPHP_Engine’ با دنبال کرن این مسیر: در صورتی که موقع اجرای سرویس Apache با این خطا رو به رو می شوید: مسیر زیر را دنبال کنید: [su_code] cd /usr/local/directadmin/custombuild [/su_code] سپس دستورات زیر: [su_code] ./build...
ادامه مطلب