مشاوره رایگان :

خطای Server replied 421 Unexpected failure please try later

خطای Server replied 421 Unexpected failure please try later
آموزش برطرف کردن خطای Server replied 421 Unexpected failure please try later در مرحله اول میبایست مسیر (var/log/exim/mainlog (or /var/log/exim/exim_mainlog را بررسی کنید و در همین مسیر میبایست خطای Server replied 421 Unexpected failure please try later را مشاهده کنید : [su_code]...
ادامه مطلب