مشاوره رایگان :

خطای mysqladmin flush-hosts

خطای mysqladmin flush-hosts
برطرف کردن خطای mysqladmin flush-hosts اگر در سرور مجازی لینوکس با خطای mysqladmin flush-hosts مواجه شدید برای برطرف کردن آن میبایست مقداری برای max_connect_errors ست شده را در فایل my.cnf چک کنید. برای انجام اینکار دستور زیر را در فایل my.cnf وارد کنید :...
ادامه مطلب

خطای mysqladmin flush-hosts

خطای mysqladmin flush-hosts
نحوه رفع خطای mysqladmin flush-hosts اگر در سرور مجازی لینوکس با خطای mysqladmin flush-hosts به صورت زیر مواجه شدید : [su_code] Host 'hostname' is blocked because of many connection errors; unblock with 'mysqladmin flush-hosts' [/su_code] برای برطرف کردن آن میبایست میزان...
ادامه مطلب