مشاوره رایگان :
برای تنظیمات Timezoneبه زمان ایران در سرور linux
تنظیم timezone در linux برای تنظیمات Timezoneبه زمان ایران در سرور linux ، از ssh دستورات زیر را وارد میکنیم ساعت سرور به زمان ایران تنظیم شود. [su_code] mv /etc/localtime /etc/localtime.bak rm -f /etc/adjtime ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Tehran /etc/localtime ntpdate 0.asia.pool.ntp.org [/su_code] برای...
ادامه مطلب