مشاوره رایگان :

SSL Servertastic برای wHMCS

SSL Servertastic

SSL Servertastic

SSL Servertastic برای WHMCS  یا SSL Servertastic for WHMCS :

با استفاده ار آن شما را قادر به ارائه گواهی SSL به مشتریان می سازد.

همچنین شما میتوانید

1- مشاهده وضعیت پیکربندی SSL

2- ارسال مجدد ایمیل پیکربندی

3- حتی تغییر ایمیل را انجام دهید

ماژول به شما اجازه خاتمه گواهینامه های SSL و همچنین تجدید آنها را پس از تاریخ انقضا میدهد.

با توجه به گزینه های قابل تنظیم، مشتریان قادر  تعریف محصول در طول سفارش خواهند بود.

شما می توانید اجازه دهید که یک نوع از گواهینامه را بر اساس مقدار از سال اعتبار آن و حتی بیشتر را انتخاب کنند.

ویژگی های بخش مدیریت :

1- ایجاد گواهی

2- خاتمه گواهی

3- ارسال دوباره ایمیل پیکربندی

4- تغییر تصویب ایمیل

ویژگی های ناحیه کاربری :

1- گواهی پیکربندی

2- مشاهده جزئیات پایه گواهی

3- اصلاح تصویب ایمیل

4- دانلود گواهی تولید