مشکل در ایجاد دیتابیس در هاست دایرکت ادمین

رفع مشکل در ایجاد دیتابیس در هاست دایرکت ادمین

برای برطرف کردن مشکل در ایجاد دیتابیس در هاست دایرکت ادمین اول دستور زیر را وارد کنید :

[su_code]

Error connecting to MySQL: Access denied for user ‘da_admin’@’localhost’ (using password: YES)

[/su_code]

اکنون وارد SSH سرور مجازی خود شده و با استفاده از دستور زیر رمزعبور da_admin را قسمتی ذخیره کنید :

[su_code]

nano /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf

[/su_code]

بعد از وارد کردن دستور بالا با استفاده از کلیدهای ترکیبی  CTRL+X و جواب N از محیط ویرایشگر خارج شوید و دستور زیر را وارد کنید :

[su_code]

yum -y install nano

[/su_code]

سپس دستورات زیر را در SSH سرور مجازی خود وارد کنید :

[su_code]

service mysqld stop

mysqld_safe –skip-grant-tables &

[/su_code]

در این وضعیت سریع در Browser خود وارد آدرس زیر شوید. توجه داشته باشید که جایگزین کلمه YOUR-SERVER-IP IP سرور مجازی خود را وارد کنید :

[su_code]

http://YOUR-SERVER-IP/phpmyadmin/

[/su_code]

هنگامی که username و password درخواست میشود username را root و رمزعبور را همان رمزعبور da_admin که در مراحل بالا قرار دادید وارد کنید.  سپس از لیست پایگاه های داده به دیتابیسی که اسمش MySql میباشد وارد شده و در قسمتی دیگر روی گزینه SQL کلیک کنید و بعد از وارد کردن دستورات زیر روی گزینه GO کلیک کنید. توجه داشته باشید که به جای NewPass رمزعبور Root را که برای وارد شدن به SSH سرور مجازی استفاده میکنید وارد کنید :

[su_code]

 UPDATE user SET password=PASSWORD(‘newpass’) WHERE user=’root’;
FLUSH PRIVILEGES;
quit

[/su_code]

بعد از وارد کردن دستورات بالا در SSH با کلیک روی Enter از دستور خارج شده و از دستور زیر استفاده کنید :

[su_code]

/sbin/service mysqld start

[/su_code]

همینطور دستور زیر را در SSH سرور مجازی وارد کنید :

[su_code]

mysql -uroot -p

[/su_code]

سرور مجازی رمزعبور Root را که برای وارد شدن به SSH سرور مجازی استفاده میکنید را از شما میخواهد که آن را وارد کنید. توجه داشته باشید که قبل از وارد کردن دستور زیر در SSH در Newdapass را با رمزعبور da_admin را که در مرحله 2 ذخیره کرده بودید جایگزین کنید و سپس دستور را اجرا کنید

[su_code]

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO da_admin@localhost IDENTIFIED BY ‘newdapass’ WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;
quit

[/su_code]

و در آخر MySQL را با استفاده از دستور زیر دوباره راه اندازی کنید :

 

[su_code]

service mysqld restart

[/su_code]