بروز کردن exim.conf

آموزش بروز کردن exim.conf

بعضی اوقات ارسال کردن ایمیل در سرور مجازی با مشکل روبرو میشود و ایمیل های فرستاده شده شما به طور صحیح فرستاده نشده و با خطا روبرو میشود. در مرحله اول میبایست بررسی کنید که IP سرور مجازی در لیست سیاه قرار نداشته باشد. تنظمیات DNS سرور مجازی را از قسمت resolv.conf و دامنه ها را از Dns Management بررسی کنید. بعداز آن تنظیمات exim را update و اقدام به بروز کردن exim.conf بوسیله دستور زیر نمایید :

[su_code]

wget -O /etc/exim.conf http://files.directadmin.com/services/exim.conf
wget -O /etc/exim.pl http://files.directadmin.com/services/exim.pl
chmod 755 /etc/exim.pl
cd /etc/virtual
touch blacklist_domains whitelist_from use_rbl_domains bad_sender_hosts blacklist_senders whitelist_domains whitelist_hosts whitelist_senders
if [ ! -e limit ]; then echo 0 > limit; fi
mkdir -p usage
chown mail:mail limit blacklist_domains whitelist_from use_rbl_domains bad_sender_hosts blacklist_senders whitelist_domains whitelist_hosts whitelist_senders limit usage

[/su_code]

بعد از آن سرویس  exim را دوباره راه اندازی کنید :

[su_code]

service exim restart

[/su_code]