php.ini اختصاصی برای php-fpm در دایرکت ادمین

ایجاد php.ini اختصاصی برای php-fpm در دایرکت ادمین

برای ساخت php.ini اختصاصی برای php-fpm در دایرکت ادمین میبایست فایل زیر را باز کنید و توجه داشته باشید دستورات را در سرور مجازی دایرکت ادمین وارد کنید :

[su_code]

nano /usr/local/directadmin/data/users/USERNAME/php/php-fpmXX.conf

[/su_code]

سپس دستورات زیر را به آن اضافه کنید برای مثال disable_functions :

[su_code]

php_admin_value[disable_functions] = exec,passthru,shell_exec
php_admin_flag[allow_url_fopen] = off

[/su_code]