اضافه کردن Mime Type در IIS

اضافه کردن Mime Type در IIS لیست برنامه های نرم افزاری سرور مجازی IIS Manager را باز کنید. روی اسم سرور مجازی دوبار کلیک کرده و از تنظیمات IIS روی گزینه Mime Type کلیک کنید. حالا روی Add کلیک کنید و در صفحه باز شده در قسمت Extension پسوند و در بخش MIME type توضیحات مرتبط به Mime Type برای شناسایی در رایانه معرفی کرده و در آخر روی گزینه OK کلیک کنید.

برای اضاف کردن آن روی یک وب سایت خاص بازهم از مدیریت سرور مجازی یا در لیست نرم افزاری سرور مجازی IIS Manager را باز کنید. روی اسم سایت دوبار کلیک کنید و در تنظیمات  IIS گزینه Mime Type را انتخاب کنید. سپس روی Add کلیک کنید تا صفحه ای باز شود و در قسمت  Extension پسوند و در بخش MIME type توضیحات مرتبط به Mime Type برای شناسایی در رایانه معرفی کرده و OK کنید.