معرفی چند دستور htaccess

معرفی چند دستور htaccess

معرفی چند دستور htaccess :

اگر میخواهید دارای یک سایت با امنیت بالا باشید میتوانید با گذاشتن یک فایل htaccess در فولدر خاصی دسترسی را

در Folder که مد نظر دارید قطع کنید.

برای تغییر دادن نام فایل htaccess میتوانید از دستور زیر استفاده کنید :

AccessFileName htacc.ess

برای تغییر دادن نام و پسود فایل ایندکس میتوانید از دستور زیر استفاده کنید :

DirectoryIndex test.html

با استفاده از دستور زیر میتوانید سایت را با WWW باز کنید :

شما میتوانید با وارد کردن دستور زیر سایت خود را بدون www باز کنید :

RewriteEngine on RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.site\.com [NC] RewriteRule ^(.*)$ http://www.site.com/$1 [R=301,L]
توجه داشته باشید که به جای کلمه Site نام دامنه خود را بنویسید.
با وارد کردن دستور زیر میتوانید از استفاده کردن پهنای باند و فایل ها و تصاویر به صورت غیر مجاز جلوگیری کنید :

RewriteEngine On RewriteBase / RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$ RewriteCond %{HTTP_REFERER}!^http://(www\.)site.com/.*$ [NC]

RewriteRule \.(gif|jpg|swf|flv|png)$ /feed/ [R=302,L]

همچنین شما میتوانید به جای فرمت های وارد شده در دستورات بالا از فرمت های  mpg,rar,zip استفاده کنید.
برای Redirect کردن  http به https (SSL) میتوانید از دستور زیر استفاده کنید.
اگر از گواهی SSL در سایت خود استفاده میکنید و قصد دارید کلیه آدر س ها امن باشند، دستور زیر را وارد کنید :
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^.*$ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [R,L]
با استفاده کردن از پورت سرور مجازی  :
RewriteCond %{SERVER_PORT} !^443$ RewriteRule ^.*$ https://%{SERVER_NAME}%
{REQUEST_URI} [R,L]
برای بلاک کردن IP میتوانید از دستور زیر استفاده کنید و به جای استفاده از IP های وارد شده در دستور زیر، از IP هایی
که نمیخواهید به سایت شما دسترسی داشته باشند را وارد کنید :
order allow,deny
deny from 192.168.222.6
deny from 224.8.110.12
deny from 172.16.6.90
allow from all
برای بلاک کردن رنج IP دستور زیر را وارد کنید :

order allow,deny

deny from 192.168.
deny from 10.0.0.
allow from all