مشکل در اجرای سرویس exim در دایرکت ادمین

طریقه رفع مشکل اجرای exim در لینوکس :

Exim Dead But Pid File Exists

اگر در هنگام اجرای سرویس exim با خطا مواجه شدید.

در ابتدا log آن را در مسیر زیر بررسی کنید.

/var/log/exim

دستور زیر به شما کمک میکند تا مشکل را بررسی کنید.

exim -bd -d+all

همچنین با پاک کردن subsys مربوط به exim احتمال برطرف شدن خطا وجود دارد.

rm -f /var/lock/subsys/exim