مدیریت cPanel برای WHMCS

مدیریت cPanel

مدیریت cPanel برای WHMCS :

NOCیک شریک برای cPanel به عنوان ابزار مناسب است.

این ماژول به شما و مشتریان اجازه رسیدگی به پنل مجوز تأمین کننده را در WHMCS خود به طور خودکار ارائه میدهد.

این محصول برای مشتریان شما مشاهده جزئیات و تغیییر آدرس IP ها را به طور مستقیم از طریق ناحیه کاربری را فراهم کرده.

علاوه بر این، این ماژول می آید با امکان لینکر محصولات را برای WHMCS ترکیب میکند و به مشتریان خود بسته نرم افزاری محصول جالب مانند یک سرور VPS که با مجوز پنل فعال است را ارئه میدهد

با مدیریت cPanel در WHMCS شما به طور قابل توجهی، بهبود در روند پنل مجوز فروش مجدد را احساس میکنید.

 همچنین شروع به گسترش سهم بازار خود و چند برابر درآمد آن.

ماژول مناسب برای این کار مناسب را انتخاب کنید.

ویژگی های بخش مدیریت :
1- ساخت / تعلیق / Unsuspend / خاتمه مجوز
2- تغییر IP آدرس اختصاص به مجوز
3- مشاهده جزئیات مجوز
4- تغییر وضعیت واگذاری مجوز خودکار برای  آدرس IP