محدود کردن ارسال ایمیل برای یک اکانت در Cpanel

با استفاده از کدهای زیر ارسال ایمیل را برای یک اکانت محدود کنید:

تعداد ایمیل های ارسال شده برای ساعتی برای همه اکانت ها در فایل زیر ذخیره می شود.
1
/var/cpanel/maxemailsperhour
برای محدود کردن یک اکانت برای ارسال ایمیل و دامنه خاص در cpanel باید فایل زیر را ویرایش نمایید:
1
nano /var/cpanel/maxemails
دستورات زیر را اضافه کنید.
1
domain.com=100
بجای استفاده از domain.com نام دامنه مورد نظر را وارد کنید.
پس از وارد کردن دستورات بالا و ذخیره تغییرات دستور زیر را اجرا کنید.
1
/scripts/build_maxemails_config