عدم امکان استفاده از FSO در ASP

دلیل عدم امکان استفاده از FSO در ASP

درصورتی که از  Filesystemobject در فایل های هاست خود استفاده میکنند شاید به دلیل عدم امکان استفاده از FSO در ASP با پیام زیر روبرو شوید :

[su_code]

Server object error 'ASP 0177 : 800401f3' 
Server.CreateObject Failed 
/aspfilename.asp, line n 
800401f3

[/su_code]


برای آنکه بتوانید از FSO استفاده کنید، اسم وب سایت و آدرس فایل ASP را با یک درخواست پشتیبانی به میزبان وب خود ارائه دهید تا برای شما این امکان را فراهم کنند.