مجموعه رکوردهای MX Record

معرفی مجموعه رکوردهای MX Record

MX record از رکورد های Dns است که مخفف کلمات mail Exchanger record میباشد به عبارتی رکورد مبدل ایمیل است و ایمیل سرور مجازی را برای دریافت کردن ایمیل ها قبول میکند. این مجموعه رکوردهای MX Record یک دامنه را نعیین میکند که ایمیل ها به جه صورت میبایست از پروتکل SMTP هدایت شوند.

درواقع MX یک فرستنده ایمیل میباشد که مطرح میکند چطور میبایست ایمیل را به دامنه ارسال کند. هنگامی که دامنه شما ثبت میشود رکوردهای DNS گوناگونی به دامنه شما اختصاص میبابد تا بتوانید آن ها را در اینترنت ببینید. یکی از آن ها رکورد MX میباشد که ایمیل ها را به سمت دامنه میفرستد. اکثرا همیشخ به این صورت است که یک رکورد به یک سرور مجازی اشاره کرده و بقیه رکورد های به یک یا چند سرور مجازی پشتیبان اشره میکند.

شاید برای شما سوال پبش آید که این رکوردهای MX کجا هستند؟ این رکوردها روی سرور مجازی ارائه دهنده DNS هستند که شما وقتی یک رکورد MX را تغییر میدهید دیگر سرور مجازی ها در مدت زمانی در اینترنت رونوشت هایی از این تغییرات میسازند. برای تغییر دادن این رکورد ها میبایست با شرکتی که DNS سرور مجازی های مخصوص را دارد موضوع را مدید سرور مجازی مطرح کنید. در غیر اینصورت میتوانید با شرکت ثبت کننده دامنه این موضوع را برطرف کنید.