خطای Crypt::SSLeay or IO::Socket::SSL not installed

اگر در هنگام اجرای CSF با خطای بالا مواجه شدید از قطعه دستور زیر برای رفع مشکل استفاده کنید.

[su_code]

yum install advance perl-Crypt-SSLeay.x86_64

[/su_code]