خطای Roundcube error DATABASE ERROR CONNECTION

رفع خطای Roundcube error DATABASE ERROR CONNECTION

در ابتدا برای برطرف کردن این خطای Roundcube error DATABASE ERROR CONNECTION در هاست میبایست رمز da_admin را پیدا کنید :

[su_code]

cat /usr/local/directamin/conf/mysql.conf

[/su_code]

بعد از وارد کردن خط بالا دستور زیر را به آن اضافه کنید :

[su_code]

mysql –u da_admin –p password

[/su_code]

توجه داشته باشید که به جای کلمه Password رمزعبور خود را وارد کنید. بعد از متصل شدن به پایگاه داده میبایست دستور زیر را وارد کنید :

 

[su_code]

DROP DATABASE da_roundcube;

[/su_code]

[su_code]

quit

[/su_code]

بعد از وارد کردن دستورات بالا وارد مسیر زیر شوید :

[su_code]

cd /usr/local/directadmin/custombuild

[/su_code]

سپس دستورات زیر را وارد کنید :

[su_code]

./build clean
./build roundcube

[/su_code]