خطای Cannot load usrlibapachemod_suphp.so

رفع خطای Cannot load usrlibapachemod_suphp.so

اگر که در هاست لینوکس با خطای Cannot load usrlibapachemod_suphp.so روبرو شدید برای رفع آن از دستورات زیر استفاده کنید :

[su_code]

Ignoring deprecated use of DefaultType in line 59 of /etc/httpd/conf/httpd.conf
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set custombuild 1.2
./build set apache_ver 2.4
./build update
./build clean
./build apache d
./build suphp d

[/su_code]