برای تنظیمات Timezoneبه زمان ایران در سرور linux

تنظیم timezone در linux

برای تنظیمات Timezoneبه زمان ایران در سرور linux ، از ssh دستورات زیر را وارد میکنیم ساعت سرور به زمان ایران تنظیم شود.

[su_code]

mv /etc/localtime /etc/localtime.bak

rm -f /etc/adjtime

ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Tehran /etc/localtime

ntpdate 0.asia.pool.ntp.org

[/su_code]

برای تنظیمات Timezoneبه زمان ایران در سرور linux  از این کد ها استفاده میشود

باید فایل clock را برای یکسان سازی hardware clock و system clock در مسیر زیر ویرایش نمایید:

[su_code]

nano /etc/sysconfig/clock

[/su_code]

 تنظیمات را با توجه به این کد تنظیم نمایید:
[su_code]
UTC=false ZONE=”Asia/Tehran”
[/su_code]

برای اینکه ساعت php را تنظیم نمایید در مسیر زیر php.ini سرور مقدار زیر را تنظیم نمایید:

[su_code]

date.timezone = “Asia/Tehran”

[/su_code]