ادامه نصب ISPConfig 3

ادامه نصب ISPConfig 3 روی سرور مجازی سنتوس 7

در ادامه نصب ISPConfig 3 باید Selinux را غیرفعال کنید :

nano /etc/selinux/config
nano /etc/selinux/config
# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
# enforcing – SELinux security policy is enforced.
# permissive – SELinux prints warnings instead of enforcing.
# disabled – No SELinux policy is loaded.
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= can take one of these two values:
# targeted – Targeted processes are protected,
# mls – Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted10
# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
# enforcing – SELinux security policy is enforced.
# permissive – SELinux prints warnings instead of enforcing.
# disabled – No SELinux policy is loaded.
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= can take one of these two values:
# targeted – Targeted processes are protected,
# mls – Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted

حالا با استفاده از دستورات زیر سیستم را reboot کنید :سپس سیستم را ریبوت کنید :

Reboot

سپس مخاذن EPEL را روی سیستم سنتوس با استفاده از دستورات زیر نصب کنید :

yum -y install epel-release
yum -y install yum-priorities

بعد از باز کردن فایل /etc/yum.repos.d/epel.repo در قسمت  [epel] خط priority=10 را اضافه کنید و پکیج های سیستم را بروز کنید :

nano /etc/yum.repos.d/epel.repo
[epel]
name=Extra Packages for Enterprise Linux 7 – $basearch
#baseurl=http://download.fedoraproject.org/pub/epel/7/$basearch
mirrorlist=https://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=epel-7&arch=$basearch
failovermethod=priority
enabled=1
priority=10
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EPEL-7

[…]
[epel]
name=Extra Packages for Enterprise Linux 7 – $basearch
#baseurl=http://download.fedoraproject.org/pub/epel/7/$basearch
mirrorlist=https://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=epel-7&arch=$basearch
failovermethod=priority
enabled=1
priority=10
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EPEL-7

[…]
yum update

حالا بعضی از پکیج های نرم افزار را با استفاده از دستور زیر نصب کنید :

yum -y groupinstall ‘Development Tools’

حالا برای نصب Quota اقدام کنید :

yum -y install quota

سپس بررسی کنید که Quoya اکنون در فایل های سیستمی سایت فعال شده یا نه :

mount | grep ‘ / ‘

[root@server1 ~]# mount | grep ‘ / ‘
/dev/mapper/centos-root on / type xfs (rw,relatime,attr2,inode64,noquota)
[root@server1 ~]#
[root@server1 ~]# mount | grep ‘ / ‘
/dev/mapper/centos-root on / type xfs (rw,relatime,attr2,inode64,noquota)
[root@server1 ~]#

در صورتی که پارتیشن جدایی دارید از دستور زیر استفاده کنید :

mount | grep ‘ /var ‘

اگر دارای کلمه noquota نیز هست باید با وارد کردن دستورات زیر  quota را فعال کنید :

nano /etc/default/grub

دستوری که با GRUB_CMDLINE_LINUX میشود را پیدا کرده و همانند دستورات زیر rootflags=uquota,gquota را آخر خط زیر اضافه کنید :

[…]

GRUB_CMDLINE_LINUX=”rd.lvm.lv=centos/swap vconsole.font=latarcyrheb-sun16 rd.lvm.lv=centos/root crashkernel=auto vconsole.keymap=us rhgb quiet rootflags=uquota,gquota”
[…]
[…]

GRUB_CMDLINE_LINUX=”rd.lvm.lv=centos/swap vconsole.font=latarcyrheb-sun16 rd.lvm.lv=centos/root crashkernel=auto vconsole.keymap=us rhgb quiet rootflags=uquota,gquota”
[…]

اکنون برای اعمال شدن تغییرات سرور مجازی را با استفاده از دستور زیر reboot کنید :

cp /boot/grub2/grub.cfg /boot/grub2/grub.cfg_bak
grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
cp /boot/grub2/grub.cfg /boot/grub2/grub.cfg_bak
grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
reboot

سپس فعال بودن quota را بررسی کنید اگر فعال باشد باید “usrquota,grpquota” را در خروجی مشاهده کنید :

بmount | grep ‘ / ‘
[root@server1 ~]# mount | grep ‘ / ‘
/dev/mapper/centos-root on / type xfs (rw,relatime,attr2,inode64,usrquota,grpquota)
[root@server1 ~]#
[root@server1 ~]# mount | grep ‘ / ‘
/dev/mapper/centos-root on / type xfs (rw,relatime,attr2,inode64,usrquota,grpquota)
[root@server1 ~]#