-->
مشاوره رایگان :

۱۰ دستور Netstat برای مدیریت شبکه لینوکس

10 دستور Netstat برای مدیریت شبکه لینوکس

۱۰ دستور Netstat برای مدیریت شبکه لینوکس

۱۰ دستور Netstat برای مدیریت شبکه لینوکس :

دستورات Netstat یکی از دستور های مهم و اساسی خط فرمان میباشد.

وظیفه این دستور نظارت کردن روی شبکه در شبکه در ورودی و خروجی و همینطور مشاهده کردن Routing rables، جداول مسیریابی و آمار و غیره میباشد.

دستور Netstat در کلیه سیستم عامل های سرور مجازی یونیکسی و لینوکسی و حتی ویندوز نصب میباشد.

این دستور برای یافتن عیب های شبکه و ارزیابی عملکرد بسیار مفید میباشد.

دستور Netstat یکی از ابزار های پایه و اساسی برای رویت پورت های باز یا همان Listening که به آن به اصطلاح در حال گوش دادن و یا اینکه هر برنامه ای از چه پورتی استفاده میکند.

شما از این ۱۰ دستور Netstat برای مدیریت شبکه لینوکس و برای مشاهده تمام اتصال های پورت های TCP و با UDP :

در این قسمت کلیه پورت های UDP و TCP را با استفاده از دستور Netstat-a مشاهده میکنید :

# netstat -a | more

Active Internet connections (servers and established)

Proto Recv-Q Send-Q Local Address               Foreign Address             State

tcp        ۰      ۰ *:sunrpc                    *:*                         LISTEN

tcp        ۰     ۵۲ ۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۲:ssh             ۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۱:egs             ESTABLISHED

tcp        ۱      ۰ ۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۲:۵۹۲۹۲           www.webpouyan.com:http            CLOSE_WAIT

tcp        ۰      ۰ localhost:smtp              *:*                         LISTEN

tcp        ۰      ۰ *:۵۹۴۸۲                     *:*                         LISTEN

udp        ۰      ۰ *:۳۵۰۳۶                     *:*

udp        ۰      ۰ *:npmp-local                *:*

Active UNIX domain sockets (servers and established)

Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node Path

unix  ۲      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     ۱۶۹۷۲  /tmp/orbit-root/linc-76b-0-6fa08790553d6

unix  ۲      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     ۱۷۱۴۹  /tmp/orbit-root/linc-794-0-7058d584166d2

unix  ۲      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     ۱۷۱۶۱  /tmp/orbit-root/linc-792-0-546fe905321cc

unix  ۲      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     ۱۵۹۳۸  /tmp/orbit-root/linc-74b-0-415135cb6aeab

برای مشاهده کردن کلیه پورت های اتصال TCP

لیست کلیه پورت های TCP را با استفاده از دستور Netstat -at :

# netstat -at

Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address               Foreign Address             State
tcp        ۰      ۰ *:ssh                       *:*                         LISTEN
tcp        ۰      ۰ localhost:ipp               *:*                         LISTEN
tcp        ۰      ۰ localhost:smtp              *:*                         LISTEN
tcp        ۰     ۵۲ ۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۲:ssh             ۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۱:egs             ESTABLISHED
tcp        ۱      ۰ ۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۲:۵۹۲۹۲           www.webpouyan.com

برای مشاهده کلیه پورت های اتصال UDP

لیست کلیه پورت های UDP را با استفاده از دستور netstat -au مشاهده میکنید :

# netstat -au

Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address               Foreign Address             State
udp        ۰      ۰ *:۳۵۰۳۶                     *:*
udp        ۰      ۰ *:npmp-local                *:*
udp        ۰      ۰ *:mdns                      *:*

برای مشاهده کردن کلیه پورت های فعال

لیست کلیه پورت های فعال همان باز را با استفاده از دستور netstat -l را مشاهده کنید :

# netstat -l

Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address               Foreign Address             State
tcp        ۰      ۰ *:sunrpc                    *:*                         LISTEN
tcp        ۰      ۰ *:۵۸۶۴۲                     *:*                         LISTEN
tcp        ۰      ۰ *:ssh                       *:*                         LISTEN
udp        ۰      ۰ *:۳۵۰۳۶                     *:*
udp        ۰      ۰ *:npmp-local                *:*

Active UNIX domain sockets (only servers)
Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node Path
unix  ۲      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     ۱۶۹۷۲  /tmp/orbit-root/linc-76b-0-6fa08790553d6
unix  ۲      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     ۱۷۱۴۹  /tmp/orbit-root/linc-794-0-7058d584166d2
unix  ۲      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     ۱۷۱۶۱  /tmp/orbit-root/linc-792-0-546fe905321cc
unix  ۲      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     ۱۵۹۳۸  /tmp/orbi

برای مشاهده لیست کلیه پورت های TCP فعال

برای مشاهده کلیه پورت های TCP فعال با استفاده از دستور netsta -lt میتوایند آن ها را مشاهده کنید :

# netstat -lt

Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address               Foreign Address             State
tcp        ۰      ۰ *:dctp                      *:*                         LISTEN
tcp        ۰      ۰ *:mysql                     *:*                         LISTEN
tcp        ۰      ۰ *:sunrpc                    *:*                         LISTEN
tcp        ۰      ۰ *:munin                     *:*                         LISTEN
tcp        ۰      ۰ *:ftp                       *:*                         LISTEN
tcp        ۰      ۰ localhost.localdomain:ipp   *:*                         LISTEN
tcp        ۰      ۰ localhost.localdomain:smtp  *:*                         LISTEN
tcp        ۰      ۰ *:http                      *:*                         LISTEN
tcp        ۰      ۰ *:ssh                       *:*                         LISTEN
tcp        ۰      ۰ *:https                     *:*                         LISTEN

لیست کلیه پورت های UDP فعال

برای مشاهده کلیه پورت های UDP فعال را با استفاده از دستور netstat -lu آن ها را مشاهده کنید :

# netstat -lu

Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
udp 0 0 *:39578 *:*
udp 0 0 *:meregister *:*
udp 0 0 *:vpps-qua *:*
udp 0 0 *:mdns *:*
udp 0 0 *:sunrpc *:*
udp 0 0 *:ipp *:*
udp 0 0 *:60222 *:*
udp 0 0 *:mdns *:*

برای مشاهده کلیه پورت های Unuz فعال
لیست همه پورت های یونیکس فعال را با استفاده از netstat -lx مشاهده میکنید :
# netstat -lx

Active UNIX domain sockets (only servers)
Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node Path
unix  ۲      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     ۴۱۷۱   @ISCSIADM_ABSTRACT_NAMESPACE
unix  ۲      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     ۵۷۶۷   /var/run/cups/cups.sock
unix  ۲      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     ۷۰۸۲   @/tmp/fam-root-
unix  ۲      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     ۶۱۵۷   /dev/gpmctl
unix  ۲      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     ۶۲۱۵   @/var/run/hald/dbus-IcefTIUkHm
unix  ۲      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     ۶۰۳۸   /tmp/.font-unix/fs7100
unix  ۲      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     ۶۱۷۵   /var/run/avahi-daemon/socket
unix  ۲      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     ۴۱۵۷   @ISCSID_UIP_ABSTRACT_NAMESPACE
unix  ۲      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     ۶۰۸۳۵۸۳۶ /var/lib/mysql/mysql.sock
unix  ۲      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     ۴۶۴۵   /var/run/audispd_events
unix  ۲      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     ۵۱۳۶   /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  ۲      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     ۶۲۱۶   @/var/run/hald/dbus-wsUBI30V2I
unix  ۲      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     ۵۵۱۷   /var/run/acpid.socket
unix  ۲      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     ۵۵۳۱   /var/run/

برای نمایش آمار براسای پروتکل ها
به صورت دیفالت آمار براساس پروتکل های TCP و UDP و ICMP و IP نمایش داده میشود و شما میتوانید آن ها را ببینید.
شما میتوانید از پارامتر -s برای نشخص کردن مجموعه ای از پروتکل ها استفاده کنید.
# netstat -s

Ip:
۲۴۶۱ total packets received
۰ forwarded
۰ incoming packets discarded
۲۴۳۱ incoming packets delivered
۲۰۴۹ requests sent out
Icmp:
۰ ICMP messages received
۰ input ICMP message failed.
ICMP input histogram:
۱ ICMP messages sent
۰ ICMP messages failed
ICMP output histogram:
destination unreachable: 1
Tcp:
۱۵۹ active connections openings
۱ passive connection openings
۴ failed connection attempts
۰ connection resets received
۱ connections established
۲۱۹۱ segments received
۱۷۴۵ segments send out
۲۴ segments retransmited
۰ bad segments received.
۴ resets sent
Udp:
۲۴۳ packets received
۱ packets to unknown port received.
۰ packet receive errors
۲۸۱ packets sent

برای مشاهده آمار بر اساس پروتکل TCP

از دستور زیر میتوانید برای نمایش آمار پروتکل TCP استفاده کنید :

# netstat -st

Tcp:
۲۸۰۵۲۰۱ active connections openings
۱۵۹۷۴۶۶ passive connection openings
۱۵۲۲۴۸۴ failed connection attempts
۳۷۸۰۶ connection resets received
۱ connections established
۵۷۷۱۸۷۰۶ segments received
۶۴۲۸۰۰۴۲ segments send out
۳۱۳۵۶۸۸ segments retransmited
۷۴ bad segments received.
۱۷۵۸۰ resets sent

برای دیدن آمار بر اساس پروتکل UDP

# netstat -su

Udp:
۱۷۷۴۸۲۳ packets received
۹۰۱۸۴۸ packets to unknown port received.
۰ packet receive errors
۲۹۶۸۷۲۲ packets sent

امیدواریم این  ۱۰ دستور Netstat برای مدیریت شبکه لینوکس برای شما مفید واقع شود.

|