مشاوره رایگان :

10 دستور Netstat برای مدیریت شبکه لینوکس

10 دستور Netstat برای مدیریت شبکه لینوکس

10 دستور Netstat برای مدیریت شبکه لینوکس

10 دستور Netstat برای مدیریت شبکه لینوکس :

دستورات Netstat یکی از دستور های مهم و اساسی خط فرمان میباشد.

وظیفه این دستور نظارت کردن روی شبکه در شبکه در ورودی و خروجی و همینطور مشاهده کردن Routing rables، جداول مسیریابی و آمار و غیره میباشد.

دستور Netstat در کلیه سیستم عامل های سرور مجازی یونیکسی و لینوکسی و حتی ویندوز نصب میباشد.

این دستور برای یافتن عیب های شبکه و ارزیابی عملکرد بسیار مفید میباشد.

دستور Netstat یکی از ابزار های پایه و اساسی برای رویت پورت های باز یا همان Listening که به آن به اصطلاح در حال گوش دادن و یا اینکه هر برنامه ای از چه پورتی استفاده میکند.

شما از این 10 دستور Netstat برای مدیریت شبکه لینوکس و برای مشاهده تمام اتصال های پورت های TCP و با UDP :

در این قسمت کلیه پورت های UDP و TCP را با استفاده از دستور Netstat-a مشاهده میکنید :

# netstat -a | more

Active Internet connections (servers and established)

Proto Recv-Q Send-Q Local Address               Foreign Address             State

tcp        0      0 *:sunrpc                    *:*                         LISTEN

tcp        0     52 192.168.0.2:ssh             192.168.0.1:egs             ESTABLISHED

tcp        1      0 192.168.0.2:59292           www.webpouyan.com:http            CLOSE_WAIT

tcp        0      0 localhost:smtp              *:*                         LISTEN

tcp        0      0 *:59482                     *:*                         LISTEN

udp        0      0 *:35036                     *:*

udp        0      0 *:npmp-local                *:*

Active UNIX domain sockets (servers and established)

Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node Path

unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     16972  /tmp/orbit-root/linc-76b-0-6fa08790553d6

unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     17149  /tmp/orbit-root/linc-794-0-7058d584166d2

unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     17161  /tmp/orbit-root/linc-792-0-546fe905321cc

unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     15938  /tmp/orbit-root/linc-74b-0-415135cb6aeab

برای مشاهده کردن کلیه پورت های اتصال TCP

لیست کلیه پورت های TCP را با استفاده از دستور Netstat -at :

# netstat -at

Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address               Foreign Address             State
tcp        0      0 *:ssh                       *:*                         LISTEN
tcp        0      0 localhost:ipp               *:*                         LISTEN
tcp        0      0 localhost:smtp              *:*                         LISTEN
tcp        0     52 192.168.0.2:ssh             192.168.0.1:egs             ESTABLISHED
tcp        1      0 192.168.0.2:59292           www.webpouyan.com

برای مشاهده کلیه پورت های اتصال UDP

لیست کلیه پورت های UDP را با استفاده از دستور netstat -au مشاهده میکنید :

# netstat -au

Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address               Foreign Address             State
udp        0      0 *:35036                     *:*
udp        0      0 *:npmp-local                *:*
udp        0      0 *:mdns                      *:*

برای مشاهده کردن کلیه پورت های فعال

لیست کلیه پورت های فعال همان باز را با استفاده از دستور netstat -l را مشاهده کنید :

# netstat -l

Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address               Foreign Address             State
tcp        0      0 *:sunrpc                    *:*                         LISTEN
tcp        0      0 *:58642                     *:*                         LISTEN
tcp        0      0 *:ssh                       *:*                         LISTEN
udp        0      0 *:35036                     *:*
udp        0      0 *:npmp-local                *:*

Active UNIX domain sockets (only servers)
Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node Path
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     16972  /tmp/orbit-root/linc-76b-0-6fa08790553d6
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     17149  /tmp/orbit-root/linc-794-0-7058d584166d2
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     17161  /tmp/orbit-root/linc-792-0-546fe905321cc
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     15938  /tmp/orbi

برای مشاهده لیست کلیه پورت های TCP فعال

برای مشاهده کلیه پورت های TCP فعال با استفاده از دستور netsta -lt میتوایند آن ها را مشاهده کنید :

# netstat -lt

Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address               Foreign Address             State
tcp        0      0 *:dctp                      *:*                         LISTEN
tcp        0      0 *:mysql                     *:*                         LISTEN
tcp        0      0 *:sunrpc                    *:*                         LISTEN
tcp        0      0 *:munin                     *:*                         LISTEN
tcp        0      0 *:ftp                       *:*                         LISTEN
tcp        0      0 localhost.localdomain:ipp   *:*                         LISTEN
tcp        0      0 localhost.localdomain:smtp  *:*                         LISTEN
tcp        0      0 *:http                      *:*                         LISTEN
tcp        0      0 *:ssh                       *:*                         LISTEN
tcp        0      0 *:https                     *:*                         LISTEN

لیست کلیه پورت های UDP فعال

برای مشاهده کلیه پورت های UDP فعال را با استفاده از دستور netstat -lu آن ها را مشاهده کنید :

# netstat -lu

Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
udp 0 0 *:39578 *:*
udp 0 0 *:meregister *:*
udp 0 0 *:vpps-qua *:*
udp 0 0 *:mdns *:*
udp 0 0 *:sunrpc *:*
udp 0 0 *:ipp *:*
udp 0 0 *:60222 *:*
udp 0 0 *:mdns *:*

برای مشاهده کلیه پورت های Unuz فعال
لیست همه پورت های یونیکس فعال را با استفاده از netstat -lx مشاهده میکنید :
# netstat -lx

Active UNIX domain sockets (only servers)
Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node Path
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     4171   @ISCSIADM_ABSTRACT_NAMESPACE
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     5767   /var/run/cups/cups.sock
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     7082   @/tmp/fam-root-
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     6157   /dev/gpmctl
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     6215   @/var/run/hald/dbus-IcefTIUkHm
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     6038   /tmp/.font-unix/fs7100
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     6175   /var/run/avahi-daemon/socket
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     4157   @ISCSID_UIP_ABSTRACT_NAMESPACE
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     60835836 /var/lib/mysql/mysql.sock
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     4645   /var/run/audispd_events
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     5136   /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     6216   @/var/run/hald/dbus-wsUBI30V2I
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     5517   /var/run/acpid.socket
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     5531   /var/run/

برای نمایش آمار براسای پروتکل ها
به صورت دیفالت آمار براساس پروتکل های TCP و UDP و ICMP و IP نمایش داده میشود و شما میتوانید آن ها را ببینید.
شما میتوانید از پارامتر -s برای نشخص کردن مجموعه ای از پروتکل ها استفاده کنید.
# netstat -s

Ip:
2461 total packets received
0 forwarded
0 incoming packets discarded
2431 incoming packets delivered
2049 requests sent out
Icmp:
0 ICMP messages received
0 input ICMP message failed.
ICMP input histogram:
1 ICMP messages sent
0 ICMP messages failed
ICMP output histogram:
destination unreachable: 1
Tcp:
159 active connections openings
1 passive connection openings
4 failed connection attempts
0 connection resets received
1 connections established
2191 segments received
1745 segments send out
24 segments retransmited
0 bad segments received.
4 resets sent
Udp:
243 packets received
1 packets to unknown port received.
0 packet receive errors
281 packets sent

برای مشاهده آمار بر اساس پروتکل TCP

از دستور زیر میتوانید برای نمایش آمار پروتکل TCP استفاده کنید :

# netstat -st

Tcp:
2805201 active connections openings
1597466 passive connection openings
1522484 failed connection attempts
37806 connection resets received
1 connections established
57718706 segments received
64280042 segments send out
3135688 segments retransmited
74 bad segments received.
17580 resets sent

برای دیدن آمار بر اساس پروتکل UDP

# netstat -su

Udp:
1774823 packets received
901848 packets to unknown port received.
0 packet receive errors
2968722 packets sent

امیدواریم این  10 دستور Netstat برای مدیریت شبکه لینوکس برای شما مفید واقع شود.