مشاوره رایگان :

نصب VNC و نحوه اتصال به سرور مجازی اوبونتو

نصب VNC و نحوه اتصال به سرور مجازی اوبونتو

نصب VNC و نحوه اتصال به سرور مجازی اوبونتو

نصب VNC و نحوه اتصال به سرور مجازی اوبونتو :

در این مقاله به نحوه نصب VNC و نحوه اتصال به سرور مجازی اوبونتو میپردازیم.

برای اتصال به VNC به سرور مجازی اوبونتو میبایست VNC را دانلود کرده و آن را روی سیستم اصلی نصب کنید.

سپس Vnc را باز کنید و آدرس IP سرور مجازی خود را با پورت 1 در فیلد های مربوطه وارد کنید.

حالا روی دکمه Continue کلیک کرده و رمز عبور مربوطه را وارد کنید تا به سرور مجازی اوبونتوی خود متصل شوید.

اکنون برای نصب آن روی سرور مجازی اوبونتو میبایست سرور SSH را نصب کنید و با متصل شدن به اوبونتو بوسیله Putty آن زا نصب کنید.

برای شروع شما باید SSH خود را با استفاده از دستور زیر بروز کنید :

Apt-get update

و با استفاده از دستور زیر SSH بروز شده را نصب کنید :

Apt-get install openssh-server

حالا میتوانید بوسیله Putty وارد سیستم خود شده تا VNC را نصب کنید.

سپس هر چهار دستور زیر را به ترتیب وارد کنید :

sudo apt-get install gnome-panel gnome-settings-daemon metacity nautilus gnome-terminal

sudo apt-get install vnc4server

sudo cp /usr/bin/vncserver /usr/bin/vncserver.bkp

sudo nano /usr/bin/vncserver

بعد از وارد کردن چهارمین دستور برای شما فایلی باز میشود که حاوی “# exec /etc/X11/xinit/xinitrc\n\n”. میباشد.

بعد از مشاهده فایل دستورات زیر را به آن اضافه کنید :

“# exec /etc/X11/xinit/xinitrc\n\n”.

“gnome-panel &\n”.

“gnome-settings-daemon &\n”.

“metacity &\n”.

“nautilus &\n”.

“gnome-terminal &\n”.

بعد از وارد کردن دستورات بالا آن ها را ذخیره کرده خارج شوید.

و دستور زیر را وارد کنید :

Vncserver

با وارد کردن دستور بالا سرور VNC  کار میکند و از شما درخواست رمزعبور میکند.

رمز عبور را وارد کرده و دستور زیر را در Putty وارد کنید :

sudo nano /etc/init.d/vncserver

با استفاده از این دستور فایلی برای شما باز میشود که میبایست کد های زیر را در آن اضافه کنید :

#!/bin/bash

### BEGIN INIT INFO

# Provides:          VNCSERVER

# Required-Start:    $remote_fs $syslog

# Required-Stop:     $remote_fs $syslog

# Default-Start:     2 3 4 5

# Default-Stop:      0 1 6

# Short-Description: Start daemon at boot time

# Description:       Enable service provided by daemon.

### END INIT INFO

unset VNCSERVERARGS

VNCSERVERS=””

[ -f /etc/vncservers.conf ] && . /etc/vncservers.conf

prog=$”VNC server”

start() {

. /lib/lsb/init-functions

REQ_USER=$2

echo -n $”Starting $prog: “

ulimit -S -c 0 >/dev/null 2>&1

RETVAL=0

for display in ${VNCSERVERS}

do

export USER=”${display##*:}”

if test -z “${REQ_USER}” -o “${REQ_USER}” == ${USER} ; then

echo -n “${display} “

unset BASH_ENV ENV

DISP=”${display%%:*}”

export VNCUSERARGS=”${VNCSERVERARGS[${DISP}]}”

su ${USER} -c “cd ~${USER} && [ -f .vnc/passwd ] && vncserver :${DISP} ${VNCUSERARGS}”

fi

done

}

stop() {

. /lib/lsb/init-functions

REQ_USER=$2

echo -n $”Shutting down VNCServer: “

for display in ${VNCSERVERS}

do

export USER=”${display##*:}”

if test -z “${REQ_USER}” -o “${REQ_USER}” == ${USER} ; then

echo -n “${display} “

unset BASH_ENV ENV

export USER=”${display##*:}”

su ${USER} -c “vncserver -kill :${display%%:*}” >/dev/null 2>&1

fi

done

echo -e “\n”

echo “VNCServer Stopped”

}

case “$1” in

start)

start [email protected]

;;

stop)

stop [email protected]

;;

restart|reload)

stop [email protected]

sleep 3

start [email protected]

;;

condrestart)

if [ -f /var/lock/subsys/vncserver ]; then

stop [email protected]

sleep 3

start [email protected]

fi

;;

status)

status Xvnc

;;

*)

echo $”Usage: $0 {start|stop|restart|condrestart|status}”

exit 1

esac

دستورات وارد شده در فایل را ذخیره کنید و آن را ببنیدید.

و در ادامه دستورات، دستورات زیر را وارد کنید :

sudo chmod +x /etc/init.d/vncserver

sudo nano /etc/vncservers.conf

در این قسمت داخل فایل تغییرات زیر را انجام دهید :

VNCSERVERS=”1:root”

حالا فایل را ذخیره کنید و آن را ببندید.

در ادامه دستورات زیر را وارد کنید :

sudo update-rc.d vncserver defaults

sudo /etc/init.d/vncserver start

sudo /etc/init.d/vncserver restart

و سرور VNC روی سرور مجازی اوبونتو شما نصب شد.