مشاوره رایگان :

نصب IBSng روی سرور مجازی سنت او اس (CentOS)

نصب IBSng روی سرور مجازی سنت او اس (CentOS)

در این آموزش قصد داریم به شما مراحل نصب IBSng را روی سرور مجازی سنت او اس آموزش دهیم

در ابتدا باید توضیح مختصری راجعبه نرم افزار IBSng بدهیم , این نرم افزار وظیفه تایید هویت کاربران را به عهده دارد

به عنوان مثال یک شرکت اینترتنی برای این که بتواند کاربران خود را کنترل کند باید از چنین نرم افزار هایی استفاده کند تا بتواند پهنای باند مصرفی یا سرعت دانلود و آپلود و از این قبیل مسائل را تحت نظارت و کنترل خود بگیرد

در ابتدا باید پکیج های مورد نظر که لازم است نصب کنیم

yum -y install httpd nano php php-gd php-pdo php-mbstring postgresql-server postgresql-python bzip2

 

دستورات زیر را برای اجرای سرویس postgresql بزنید

service postgresql initdb

service postgresql start

 

فایل pg_hba.conf را با دستور nano ویرایش کنید

nano /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf

 

عبارت زیر را در ابتدای فایل اضافه کنید

local IBSng ibs trust

 

برای ذخیره کلیدهای ترکیبی ctrl+x سپس y و بعد Etner

سرویس postgresql را ریست کنید

service postgresql restart

 

حال دیتابیس و کاربر مورد نیاز IBSng را ایجاد کنید

su – postgres

createuser ibs

y

createdb IBSng

createlang plpgsql IBSng

logout

 

فایل نصبی IBSng را دانلود کنید

wget https://webpouyan.com/files/IBSng-A1.24.tar.bz2

 

فایل دانلود شده را از حالت فشرده خارج کنید

tar xvfj IBSng-A1.24.tar.bz2 -C /usr/local/

 

با دستور زیر شروع به نصب IBSng کنید

/./usr/local/IBSng/scripts/setup.py

 

مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید

1 Install

 2 Test DB Connection and Continue

 2 Compile Configuration and Continue

 1 Import Tables and Continue

System (این قسمت برای  پسورد IBSng است و می توانید هر پسوردی که دوست دارید وارد کنید)

 1 Copy ibs.conf to '/etc/httpd/conf.d'

 2 Chown apache directories to 'apache'

 5 Continue

 1 Copy logrotate Conf to /etc/logrotate.d

 3 Continue

 1 Copy Redhat init file to /etc/init.d

 2 Set IBSng to start on reboot

 

با دستور زیر سرویس IBSng را تنظیم کنید تا در زمان بالا آمدن سیستم اجرا شوند

chkconfig IBSng on

 

فایل php.ini را ویرایش کنید

nano /etc/php.ini

 

عبارت زیر را به انتهای فایل اضافه کنید

date.timezone ="Asia/Tehran"

 

برای ذخیره کلیدهای ترکیبی ctrl+x سپس y و بعد Etner

سرویس httpd را ریستارت کنید

service httpd restart

 

فایل IPy.py را ویرایش کنید

nano /usr/local/IBSng/core/lib/IPy.py

 

عبارت های زیر را به ابتدای فایل اضافه کنید

#!/usr/bin/python

#coding:utf-8

 

برای ذخیره کلیدهای ترکیبی ctrl+x سپس y و بعد Etner

فایل des_c.py را ویرایش کنید

nano /usr/local/IBSng/core/lib/mschap/des_c.py

 

عبارت های زیر را به ابتدای فایل اضافه کنید

#!/usr/bin/python

#coding:utf-8

 

برای ذخیره کلیدهای ترکیبی ctrl+x سپس y و بعد Etner

SELINUX را غیر فعال کنید

echo 'SELINUX=disabled' > /etc/selinux/config

 

پرت های ردیوس را باز کرده و iptables را ذخیره و ریستارت کنید

iptables -A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 1812 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 1813 -j ACCEPT

service iptables save

service iptables restart

 

فایل sysctl.conf را ویرایش کنید

nano /etc/sysctl.conf

 

ip_forward را پیدا کنید و مقدار 0 را به 1 تغییر می دهید.

برای ذخیره کلیدهای ترکیبی ctrl+x سپس y و بعد Etner

حالا نرم افزار IBSng روی سرور مجازی شما نصب شده و می توانید از لینک زیر وارد محیط IBSng شوید

http://[ip address server]/IBSng/admin

 

منظور از [ip address server] ای پی سرور مجازی است