مشاوره رایگان :

نصب ffmpeg-php در هاست دایرکت ادمین

نصب ffmpeg-php در هاست دایرکت ادمین

آموزش نصب ffmpeg-php در هاست دایرکت ادمین

 

برای نصب ffmpeg-php در هاست دایرکت ادمین میبایست دستورات زیر را وارد کنید :

yum groupinstall “Development tools”

yum install ffmpeg-devel php-devel re2c php-xml ffmpeg

سپس با استفاده از دستور زیر میتوانید اطمینان حاصل کنید که نصب شده یا نه :

ffmpeg

در مرحله اول میبایست Repository مرتبط را اضافه کنید :

nano /etc/yum.repos.d/dag.repo

سپس با استفاده از دسنور زیر اطلاعات زیر را در آن ذخیره کنید :

[dag]
name=Dag RPM Repository for Red Hat Enterprise Linux
baseurl=http://apt.sw.be/redhat/el$releasever/en/$basearch/dag
gpgcheck=1
enabled=1

اگر کخ با خطای زیر روبرو شدید :

warning: rpmts_HdrFromFdno: Header V3 DSA/SHA1 Signature, key ID 6b8d79e6: NOKEY

بعد از خطای بالا از دستور زیر استفاده کنید :

rpm -Uhv http://apt.sw.be/redhat/el5/en/i386/rpmforge/RPMS/rpmforge-release-0.3.6-1.el5.rf.i386.rpm

حالا میبایست FFPMEG را روی PHP فعال کنیم :

mkdir /usr/ffmpeg
cd /usr/ffmpeg
wget http://www.serversetup.ir/download/ffmpeg-php-0.6.0.tbz2
tar -xjf ffmpeg-php-0.6.0.tbz2
cd ffmpeg-php-0.6.0/
phpize
./configure
sed -i ‘s#PIX_FMT_RGBA32#PIX_FMT_RGB32#’ ./ffmpeg_frame.c
make

make install

FFMPEG-PHP نصب شد. اکنون میبایست در فایل php.ini دستور زیر را اضافه کنید :

extension=ffmpeg.so

اگر شما از PHP 5.3 استفاده میکنید، باید فایل زیر را دانلود کنید :

http://www.serversetup.ir/download/ffmpeg-php-0.6.0-php5.3.tar.gz

سپس در مسیر نصب ffmpeg آن را دانلود کرده و از حالت فشرده خارج کنید . مسیر پیش فرض به شکل زیر میباشد :

/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/

در آخر سرویس Apache را دوباره راه اندازی کنید :

service httpd restart