مشاوره رایگان :

نصب ماژول Apache mod_lsapi

نصب ماژول Apache mod_lsapi

نحوه نصب ماژول Apache mod_lsapi

بدر ابتدا قبل از نصب هر چیز باید CloudLinux را روی سرور مجازی خود نصب داشته باشید. سپس نصب ماژول Apache mod_lsapi را انجام دهید. در مرحله اول برای راه اندازی این ماژول موارد زیر را پیگیری کنید :

CageFS) installed and initialized)

Alt-PHP

Apache with SuExecuUserGroup directive for each user’s VirtualHost,

mod_ruid2 disabled

apache itk disabled

با بررسی کردن موارد بالا میتوانید دستورات نصب یعنی همان mod_lsapi را روی کنترل پنل های سرور مجازی سی پنل و دایرکت ادمین ببینید. برای نصب آن روی سرور مجازی سی پنل از دستورات زیر استفاده کنید :

yum install liblsapi liblsapi-devel
yum install mod_lsapi

اگر که برای شما CageFS فعال نمیباشد دستورات زیر را وارد کنید :

cagefsctl –init

cagefsctl –enable-all

/usr/bin/switch_mod_lsapi –setup

در ادامه برای راه اندازی آن برای دامنه از دستورات زیر استفاده کنید :

/usr/bin/switch_mod_lsapi –enable-domain [domain]

در ادامه با وارد کردن دستورات زیر به صورت کلی آن را راه اندازی کنید :

/usr/bin/switch_mod_lsapi –enable-global
service httpd restart

سپس برای نصبآن روی سرور مجازی سی پنل که از EasyApache 4 استفاده می کند دستورات زیر را وارد کنید :

yum install liblsapi liblsapi-devel

yum install ea-apache24-mod_lsapi

و یا میتوانید به طور مستقیم از درون EasyApache 4 ماژول  ea-apache24-mod_lsapi را در لیست ماژول های موجود پیدا کنید و نصب آن را برای انجام دهید. اگر که CageFS فعال نسود نیز باید دستورات زیر در ادامه وارد کنید :

cagefsctl –init

cagefsctl –enable-all

/usr/bin/switch_mod_lsapi –setup

و برای راه اندازی آن برای یک دامنه از دستورات زیر استفاده کنید :

/usr/bin/switch_mod_lsapi –enable-domain [domain]

و برای راه اندازی کلی آن دستورات زیر را وارد کنید :

/usr/bin/switch_mod_lsapi –enable-global

service httpd restart

 

همینطور برای نصب آن روی سرور مجازی دایرکت ادمین از دستورات زیر استفاده کنید :

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build set php1_mode lsphp
./build php n
./build apache