مشاوره رایگان :

نحوه نصب zabbix 2.0.x

نحوه نصب zabbix 2.0.x

نحوه نصب zabbix 2.0.x

نحوه نصب zabbix 2.0.x : برای نصب کردن این نسخه از zabbix روی سیستم عامل CentOS 6 روی سرور مجازی، در اولین مرحله، با استفاده از دستور زیر منبع zabbix را به کرنل CentOS اضافه کنید :

rpm –import http://repo.zabbixzone.com/centos/RPM-GPG-KEY-zabbixzone

rpm -Uv http://repo.zabbixzone.com/centos/zabbixzone-release-0.0-1.noarch.rpm

بعد از دستورات بالا، با استفاده از کدهای زیر، بسته ها را نصب کنید :

yum install mysql-server zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql zabbix-agent zabbix-java-gateway

حالا فایل /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf را باز کرده و Timezone آن را به صورت زیر ویرایش کنید :

php_value date.timezone Asia/Tehran

سپس با استفاده از دستورات زیر، آپاچی و MySQL را فعال کنید :

service httpd start

service mysqld start

بعد از فعال کردن آپاچی و دیتابیس  MySQL، رمز روت را عوض کرده و یک کاربر با اسم zabbix اضافه کنید. توجه داشته باشید که کاربر anonymous و دیتابیس تست را پاک کرده و دیتابیس مجوزها را دوباره بارگزاری کنید :

mysql_secure_installation

حالا در این مرحله میتوانید با متصل شدن به MySQL دستورات زیر را اجرا کنید :

mysql -u root -p

mysql> create database zabbix character set utf8;

mysql> grant all privileges on zabbix.* to ‘zabbix’@’localhost’ identified by ‘password’;

mysql> flush privileges;

 

با وارد کردن دستورات زیر از MySQL خارج شوید :

mysql -u zabbix -p zabbix < /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-2.0.6/create/schema.sql

mysql -u zabbix -p zabbix < /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-2.0.6/create/images.sql

mysql -u zabbix -p zabbix < /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-2.0.6/create/data.sql

 

فایل /etc/zabbix/zabbix_server.conf را اغییر داده و رمز zabbix را وارد کنید، سپس Zabbix را دوباره راه اندازی کنید :

service zabbix-server start

 

ادامه مرحله نصب را میتوانید از سایت zabbix، تحت عنوان وب ادامه دهید. بعد از نصب، با اسم ادمین و رمز زبیکس وارد سیستم عامل شده و رمز را از قسمت Administration>Users>Zabbix administrators>users>admin، در آخر دستورات زیر را وارد کنید :

chkconfig zabbix-server on

chkconfig mysqld on

chkconfig httpd on

chkconfig zabbix-java-gateway on

|