مشاوره رایگان :

نصب Memcached و راه اندازی بروی PHP

نصب Memcached و راه اندازی بروی PHP

آموزش نحوه نصب Memcached و راه اندازی بروی PHP

در مرحله اول باید برای نصب Memcached و راه اندازی بروی PHP دستورات زیر را وارد SSH سرور مجازی کنید :

yum install libevent libevent-devel

yum install zlib zlib-devel

yum install memcached php-pecl-memcache memcached.x86_64

chkconfig –level 12345 memcahed on

service memcached start

سپس بعد از وارد کردن دستورات بالا وراد مسیر زیر شوید :

cd /usr/local/src

با وارد شدن به مسیر زیر با استفاده از دستور فایل را زیر را دانلود کنید :

wget http://w ww.serv ersetup.i r/download/memcached-1.4.13.tar.gz

بعد از دانلود فایل بالا دستورات زیر را وارد کنید :

tar xvzf memcached-1.4.13.tar.gz
cd memcached-1.4.13
./configure
./configure –enable-64bit –enable-threads
make && make install
memcached -d -u nobody -m 512 -p 11211 127.0.0.1

برای نصب Memcache PHP Extension :

برای نصب کردن Memcache PHP Extension فایل زیر را دانلود کنید :

wget http://www.serversetup.ir/download/memcache-3.0.6.tgz

سپس دستورات زیر را وارد کنید :

tar -zxvf memcache-3.0.6.tgz
cd memcache-3.0.6
phpize
./configure
make
make install

دستور زیر را به آخر فایل php.ini سرور مجازی وارد کنید :

extension=memcache.so

در آخر با استفاده از دستور زیر سرویس httpd را دوباره راه اندازی کنید :

service httpd restart