مشاوره رایگان :

نصب ماژول perl مورد نیاز برای movable type

نصب ماژول perl مورد نیاز برای movable type

آموزش نصب ماژول perl مورد نیاز برای movable type

در مرحله اول میبایست cpanel را روی سرور مجازی نصب کنید و برای نصب کردن cpan از دستور زیر در ssh سرور مجازی برای ادامه نصب ماژول perl مورد نیاز برای movable type استفاده کنید :

yum install cpan

سپس به وسیله ی cpan ماژول perl را نصب میکنیم :

perl -MCPAN -e ‘install Bundle::DBD::mysql’

همچنین میتوان با وارد کردن به ترتیب دستورات زیر cpan و سپس ماژول perl را نصب کرد :

wget http://www.cpan.org/modules/by-module/DBD/DBI-1.618.tar.gz
tar xvzf DBI-1.618.tar.gz
cd DBI-1.618
unset LANG;
perl Makefile.PL
make
make install

cd ..
wget http://www.cpan.org/modules/by-module/DBD/DBD-mysql-4.020.tar.gz
tar xvzf DBD-mysql-4.020.tar.gz
cd DBD-mysql-4.020
unset LANG;
perl Makefile.PL
make
make install