مشاوره رایگان :

غیرفعال کردن root ssh و اضافه کردن کاربر wheel

غیرفعال کردن root ssh و اضافه کردن کاربر wheel

آموزش غیرفعال کردن root ssh و اضافه کردن کاربر wheel

برای انجام اینکار میبایست user را برای SSH سرور مجازی انتخاب کرده و آن را به گروه Wheel اضافه کنید. برای غیرفعال کردن root ssh و اضافه کردن کاربر wheel باید وارد Manage Wheel Group Users شوید. سپس USer را انتخاب کرده و روی گزینه Add to Group کلیک کتید و فایل زیر را با استفاده از دستور ویرایش کنید :

/etc/ssh/sshd_config

و سپس تنظیمات با روش زیر تغییر دهید :
و تنظیمات را بصورت زیر تغییر دهید:

Protocol 2
PermitRootLogin no

حالا تغییرات انجام شده را ذخیره کرده و سرویس sshd را با استفاده از دستور زیر دوباره راه اندازی کنید :

service sshd restart

با انجام دادن این تغییرات قابلیت ssh با user اصلی روت وجود ندارد. حالا با user میتوانید ssh کنید و برای دسترسی روت از دستور su اضافه کنید.