مشاوره رایگان :

نحوه دیدن و حذف کردن rule های iptables

نحوه دیدن و حذف کردن rule های iptables

نحوه دیدن و حذف کردن rule های iptables

نحوه دیدن و حذف کردن rule های iptables :

شاید برای شما جای سوال باشد که کجا میتوان Rule های اجرا شده در IPtables را مشاهده کرد و چگونه میتوان آن ها را حذف کرد و

Rule جدید اضافه کرد ؟

شما میتوانید با استفاده از دستور List برای نمایش Rule و همینطور از دستور Flush برای حذف کردن آن ها استفاده کنید.

برای وارد کردن این دستورات در SSH به سطح دسترسی Root برای سرور مجازی احتیاج دارید.

1-  برای مشاهده لیست کلیه Rule های IPtables :

هنگامی که شما میخواهید لیست Rule های IPtables نمایش داده شود میتوانید از دستور  –list استفاده کنید :

iptables –list

خروجی که دریافت میکنید همانند خروجی زیر Rule ها را نمایش نمیدهد :

# iptables –list

Chain INPUT (policy ACCEPT)

target prot opt source destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT)

target prot opt source destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)

target prot opt source destination

خروجی بالا را که مشاهده میکنید هیدر های زنجیره ای میباشد که دارای Rule نیست.

چند Rules را در لیست IPtables نمایش میدهد :

# iptables –list

Chain INPUT (policy ACCEPT)

target prot opt source destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT)

target prot opt source destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)

target prot opt source

destination DROP icmp — anywhere anywhere icmp

2- برای حذف کردن قوانین IPtables ب استفاده از Flush :


هنگامی که میخواهید کلیه rule ها را حذف کنید از دستور  –flush استفاده کنید :

iptables –flush

بعد از آن که دستور بالا را وارد کردید کلیه Rules ها پاک میشوند و Iptables خالی میشود و هنگامی که از دستور iptables –list

اسنفاده کنید، خروجی شما همانند مثال اول میشود.

همینطور شما این امکان را دارید که با استقاده از دستور Flush یک زخیره خاص را حذف کنید مثل :

iptables –flush OUTPUT