مشاوره رایگان :

نحوه تغییر IP ارسال ایمیل سرور

چگونگی تغییر IP ارسال ایمیل سرور

زمانی که سرور شما دارای چند IP  میباشد می توانید از IP  دیگری جز IP  اصلی برای ارسال ایمیل استفاده کنید.
این تغییر بیشتر زمانی مفید می باشد که IP  ارسال ایمیل سرور شما در  spam list قرار گرفته و شما دیگر نمی توانید از سرور ایمیل ارسال کنید . در نتیجه با تغییر IP  ، ارسال های جدید با IP  جدید انجام می شود و ایمیل ها برگشت نخواهند خورد.

اکنون فایل تنظیمات exim  را تغییر دهید:

/etc/exim.conf

قبل از تغییر این دستور را وارد کنید :

remote_smtp: driver = smtp

سپس بعد از تغییر این دستور را وارد کنید :

remote_smtp: driver = smtp interface = 1.2.3.4

به جای ۱٫۲٫۳٫۴ باید IP  جدید را وارید کنید و در آخر exim  را restart کنید:

service exim restart