مشاوره رایگان :

تغییر پورت SQL Server 2008

تغییر پورت SQL Server 2008

آموزش تغییر پورت SQL Server 2008

پورت استاندارد برای SQL Server شماره ۱۴۳۳ میباشد ولی به دلیل مسائل امنیتی روی سرور مجازی های این پورت به یک پورت دیگر تغییر داده شده برای متصل شدن به SQL Server در سرور مجازی های باید از ۱۴۳۰ یا هر کدام که مدیریت هاست و سرور مجازی شما تعیین میکند. توجه داشته باشید که در این مقاله اگر با کلمه Yourdomain.com مواجه شدید باید از نام دامنه خود استفاده کنید.  شما میتوانید با استفاده از این مقاله نحوه تغییر پورت SQL Server 2008 را فرابگیرید.

برای تغییر پورت و متصل کردن آن در برنامه SQL Server Management Studio در زمان اتصال هنگامی که از آدرس SQL Server درخواست میشود آدرس SQL Server هاست خود را که از قبل اطلاعات آن به ایمیل شما فرستاده شده را با کامای انگلیسی و شماره پورت به شکل زیر وارد کنید :

sql2008.yourdomain.com,1430

sql2008.yourdomain.com,1430 به این معنی که باید بعد از آدرس از علامت کاما و عدد ۱۴۳۰۰ استفاده کنید. دقت کنید که در sql2008.yourdomain.com از آدرس هاست خود استفاده کنید.

برای تعریف پورت در Connection string از بخش Data source یا Server عبارت Connection String بعد از نوشتن آدرس ، علامت کامای انگلیس , و عدد ۱۴۳۰ را به آن وارد کنید :

Provider=SQLOLEDB;Data source=sql2008.yourdomain.com,1430;Initial catalog=databaseName;User Id=userName;Password=password;

یا میتوانید مثل مثال زیر عمل کنید :

Server=sql2008.yourdomain.com,1430;Database=databaseName;Uid=userName;Password=password;

توجه داشته باشید که Connection String و آدرس های SQL Server وارد شده فقط یک نمونه میباشند و شما باید آن ها را همانند تنظیمات هاست خود ویرایش کنید.