مشاوره رایگان :

تغییر پورت SQL Server 2005 و 2008 هاست ایران

تغییر پورت SQL Server 2005 و 2008 هاست ایران

آموزش تغییر پورت SQL Server 2005 و 2008 هاست ایران

پورت استاندارد برای SQL Server شما 1433 میباشد، ولی به دلیل مسائل امنیتی روی سرور مجازی های شرکت سرویس دهنده شما شاید به پورتی دیگر انتقال یابد، برای متصل شدن به SQL Server در سرور مجازی با پورت 1430 را به شما آمورش میدهیم. توجه داشته باشید که در این مقاله به جای اسم دامنه شما از Yourdomain.com استقاده شده. برای تغییر پورت SQL Server 2005 و 2008 هاست ایران به صورت زیر عمل کنید :

در زمان متصل شدن، هنگامی که از شما آدرس SQL Server درخواست میشود آدرس SQL Server هاست را که قبلا مشخصات آن به آدرس ایمیل شما فرستاده شده را با استفاده از کامای انگیلیسی و شماره پورت به صورت زیر وارد کنید :

irsql2005.yourdomain.com,1430

در بخش Data source یا Server متن Connection string را بعد از نوشتن آدرس SQL Server، علامت کامای انگلیس , و عدد 1430 را اضافه کنید:

Provider=SQLOLEDB;Data source=irsql2005.yourdomain.com,1430;Initial catalog=databaseName;User Id=userName;Password=password;

 

به این نکته دقت کنید که Connection string و آدرس های SQL Server وارد شده تنها یک نمونه است و باید آن ها را براساس تنظیمات هاست خود ویرایش کنید.