مشاوره رایگان :

نحوه اضافه کردن SPF و DKIM رکورد برای تمام اکانت ها در Cpanel

نحوه اضافه کردن SPF و DKIM رکورد

اضافه کردن SPF و DKIM رکورد برای تمام اکانت ها در Cpanel

نحوه اضافه کردن SPF و DKIM رکورد برای تمام اکانت ها در Cpanel :

دستور زیر را وارد کنید:

/usr/local/cpanel/bin/spf_installer username\

به جای username نام user مورد نظر را وارد کنید.

سپس دستور زیر را استفاده کنید:

for USER in /var/cpanel/users/*; do /usr/local/cpanel/bin/spf_installer “${USER##*/}”; done

در آخر این دستور زیر را استفاده کنید:

 
for USER in /var/cpanel/users/*; do /usr/local/cpanel/bin/dkim_keys_install “${USER##*/}”; done