مشاوره رایگان :

نحوه استفاده از دستور Find

دستور Find

دستور Find

دستور Find و کاربرد آن :

برای جستجوی فایل با نام در مسیر خاص :

find . -name FileName.txt

برای جستجوی فایل با نام در Home :

find /home -name FileName.txt

برای جستجوی فایل با نام بدون توجه به بزرگ یا کوچک بودن حروف :

find /home -iname FileName.txt

برای جستجوی پوشه با نام :

find /home -type d -name Folder

برای جستجوی یک فایل php با نام آن :

find . -type f -name File.php

برای جستجوی تمام فایل های php در مسیر خاص :

find . -type f -name “*.php”

برای جستجوی فایل ها با permission 777 :

find . -type f -perm 0777 -print

برای جستجوی تمام فایل ها که777 Permission نیست :

find /home -type f ! -perm 777

برای جستجوی فایل های SUID :

find /home -perm /u=s

برای جستجوی تمام فایل های SGID :

find /home -perm /g+s

برای جستجوی فایل های read-only :

find /home -perm /u=r

برای جستجوی تمام فایل های777  و تبدیل آن ها به 644 :

find /home -type f -perm 0777 -print -exec chmod 644 {} ;

برای جستجوی تمام پوشه های 777 و تبدیل آن به 755 :

find /home -type d -perm 777 -print -exec chmod 755 {} ;

برای جستجو و حذف یک نوع فایل خاص :

find . -type f -name “*.txt” -exec rm -f {} ;

برای جستجوی تمام فایل های خالی :

find /tmp -type f -empty

برای جستجوی تمام فایل های مخفی :

find /tmp -type f -name “.*”

برای جستجوی تمام فایل ها با user owner منحصر به فرد :

find /home -user tecmint

برای جستجوی تمام فایل ها با group owner محصر به فرد :

find /home -group developer

برای جستجو کردن فایل هایی که در 50 روز پیش تغییر کرده اند :

find / -mtime 50

برای جستجوی کردن تمام فایل هایی که در ۵۰ روز پیش به آن ها دسترسی پیدا شده است :

find / -atime 50

برای جستجوی فایل ها با سایز 50M :

find / -size 50M