مشاوره رایگان :

XCache و Memcache و APC

XCache و Memcache و APC

مقایسه XCache و Memcache و APC

این تست ها رئی اسکریپت phpfox انجام میشود تا مقدار بهبود کارایی هر کدام از Cache ها را بررسی کنیم. در این آزمایش از وب سرور مجازی آپاچی , mysql در وضعیت پیش فرض میباشد و حداکثر اطلاعات در وب سایت قرار داده شده و نتیجه ای که بدست میاید بستگی به محتویات وب سایت متفاوت دارد در این مقاله با XCache و Memcache و APC بیشتر آشنا میشوید. :

نتایج تست:

Memcached

Concurrency Level: 10

Time taken for tests: 103.594 seconds

Complete requests: 1000

Failed requests: 0

Write errors: 0

Total transferred: 29972124 bytes

HTML transferred: 29559780 bytes

Requests per second: 9.65 [#/sec] (mean)

Time per request: 1035.940 [ms] (mean)

Time per request: 103.594 [ms] (mean, across all concurrent requests)

Transfer rate: 282.54 [Kbytes/sec] received

APC

Concurrency Level: 10

Time taken for tests: 82.830 seconds

Complete requests: 1000

Failed requests: 0

Write errors: 0

Total transferred: 30110000 bytes

HTML transferred: 29696000 bytes

Requests per second: 12.07 [#/sec] (mean)

Time per request: 828.295 [ms] (mean)

Time per request: 82.830 [ms] (mean, across all concurrent requests)

Transfer rate: 355.00 [Kbytes/sec] received

Xcache

Concurrency Level: 10

Time taken for tests: 86.303 seconds

Complete requests: 1000

Failed requests: 0

Write errors: 0

Total transferred: 30110000 bytes

HTML transferred: 29696000 bytes

Requests per second: 11.59 [#/sec] (mean)

Time per request: 863.026 [ms] (mean)

Time per request: 86.303 [ms] (mean, across all concurrent requests)

Transfer rate: 340.71 [Kbytes/sec] received

در نتیجه در این آزمایش APC و XCache خیلی بهتر از memcache عمل کردند، APC تقریبا ۵% بهتر وسریعتر از Xcache عمل کرده است و ۲۵% بهتر و سریعتر از memcache و ۹۰% بهتر از وضعیت بدون کش بوده است. بنابراین در این اسکریپت جامعه مجازی APC و XCache پیشنهاد بهتری هستند.